Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viaczarnefantazje czarnefantazje
Virginia Woolf’s working table, photographed by Gisèle Freund (1965)
Reposted fromprecious precious viabookinistka bookinistka
0467 065d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasummerstar summerstar

June 03 2015

Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacrambie crambie
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacrambie crambie
2185 6240
Reposted frompiehus piehus viacatherineetsavie catherineetsavieReposted fromolbaria olbaria viaombros ombros
5436 c33a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaombros ombros
1757 8ab1
Reposted fromfelicka felicka viaroyalityxx royalityxx
9100 c2ac 500
Karpowicz "Ości" 2
4773 9735
Reposted fromtwice twice viasummerstar summerstar
2817 f338 500

unimpressedcats:

Only packing the essentials

Reposted fromJescieka Jescieka viasummerstar summerstar
5566 23c4 500

1910-again:

Lionello Balestrieri, Woman on a Paris Street at NIght 1924

May 27 2015

1152 51d8
Garbusiki!
2545 f1c3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadrumkarol drumkarol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl