Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor viachokkie chokkie
1492 948b
Reposted fromrol rol viachokkie chokkie
7249 b951
Reposted fromBeardedGentleman BeardedGentleman viachokkie chokkie
0216 b5aa
Reposted fromstylte stylte viachokkie chokkie
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viadrumkarol drumkarol
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadrumkarol drumkarol
Bo przecież, żeby kogoś trzymać za rękę, trzeba najpierw swoją dłoń otworzyć.
— E. Bagłaj
Reposted fromcats cats viachokkie chokkie
5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile viachokkie chokkie
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viachokkie chokkie
7045 7199 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viachokkie chokkie
9880 917f
Reposted fromreylin reylin viaeffigy effigy
4765 1b02 500
This shepherd was leading his sheep's to water on cold winter day in the Transylvanian lands.
Reposted fromkanusia kanusia viaeffigy effigy
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadrumkarol drumkarol
9092 0381 500
Reposted fromthetemple thetemple viadrumkarol drumkarol
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaeffigy effigy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl